VOTC | Công Ty VOTC / Công Nghệ Thông Tin- Thương Mại Điện Tử - Truyền Thông Marketing Online - Server/Hosting/Domain

Công Nghệ

Cocos2d
SpriteKit
SceneKit
Phonegapp
Swift
Objective C
Javascrip
UIKit
Core Data
SQLite
Core Animation
Core Graphics
Open GL ES
BLE
Core Location
XML
JSON
Apple Watch
Game center
iCloud
app purchase
node js

Mô Tả chung ...