VOTC | VOTC tham gia buổi toạ đàm phát triển xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản do VCCI tổ chức ngày 20 tháng 4 năm 2016

VOTC tham gia buổi toạ đàm phát triển xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản do VCCI tổ chức ngày 20 tháng 4 năm 2016

VOTC tham gia buổi toạ đàm phát triển xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản do VCCI tổ chức ngày 20 tháng 4 năm 2016